İHALENİN FESHİ DAVASI

İcra ve İflas Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiştir. Bu dava icra yoluyla takibi yapılan ve satışa çıkarılmak istenen menkul – gayrimenkulün satış ve ihale sürecindeki şartların usulüne uygun olarak yerine getirilmediği gerekçesiyle yapılan bir şikayet yoludur.

Bu şartlar ise ihaleye hazırlık sürecindeki usulsüzlükler ve ihale sırasındaki usulsüzlükler olmak üzere 2’ye ayrılır.

İhaleye hazırlık sürecindeki usulsüz işlemler;

1-Satış ilanının ilgilisine tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi,

2-Satış ilanının vekil varken asile tebliğ edilmesi,

3-Satış yapıldığı tarihte, satışa esas kıymet takdirinin 2 yıllık geçerlilik süresini doldurmuş olması,

4-Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin kalkmış  ya da takibin düşmüş olmasına rağmen ihale yapılması,

5-Gayrimenkul satışlarında, ilan ile satış tarihi arasında 1 aydan daha kısa süre bulunması

İhale sırasındaki usulsüz işlemler;

1-İhalenin, ilanda belirtilenden başka bir yerde yapılması,

2-İhalenin, ilanda belirtilen gün ve saate uyulmadan yapılması

3-İhalede tellal bulunmaması,

4-Satış ilanının elektronik ortamda yapılmaması,

5- İhaleye fesat karıştırılmış olması,

6-İhale konusu malın KDV oranının satış ilanında olması gerekenden fazla gösterilmesi

Peki bu davayı kimler açabilir?

Menkullerde; Sadece satış isteyen alacaklı, borçlu, pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler

Gayrimenkullerde; Sadece satış isteyen alacaklı, borçlu, pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler ve tapu sicilindeki ilgililer,

Bu dava ihaleye konu satışı yapan İcra Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu İcra Mahkemelerinde
yedi gün içerisinde açılır. Maktu harç yatırılır ve inceleme duruşmalı olarak yapılır. Dava sonucunda hakim davayı esastan reddederse ihalenin feshini isteyen tarafı, ihale bedelinin %10′ u oranında adli para cezasına mahkum eder. Ancak takip, konut finansmanın kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehinle temin edilmiş alacaklarından kaynaklı ise bu oran %20’dir. Ancak dava usulden reddedilirse bu para cezalarına hükmedilmez.

Ayrıntılı bilgi için sitemizden sorularınızı iletebilirsiniz.