İSİM DEĞİŞTİRME (TASHİHİ) DAVALARI

Hukuk sistemimizde isim ve soy isim değiştirme belirli şartlara bağlanmıştır. Öncelikle Nüfus Müdürlüklerinde yanlış yazılan isimlerin düzeltilmesi ve istenmeyen isimlerin değiştirilmesi mümkün olup, şartları şu şekildedir;

  • İsim ve/veya soy ismin milli kültüre veya örf ve adetlere uygun olmaması,
  • İsim ve/veya soy ismin kişinin itibarını zedeleyebilecek şekilde komik ve alay konusu yapılabilir veya çirkin anlama sahip olması,
  • İsim ve/veya soy ismin gerek özel hayatta gerekse mesleki hayatta yanlış anlamalar doğurabilir olması,
  • Kişinin özel hayatında veya iş hayatında başkaca bir isimle tanınıyor olması ve kimlikte yazan ismin sadece resmi işlemlerde mecburiyetten kullanılıyor olmasıdır.

Şartların sağlanması ile birlikte kişi, kendi ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açabilmektedir. Kişi, 18 yaşından küçük olsa dahi, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan bizzat kendi davayı açabilecektir. 2012 yılına kadar isim değiştirme davaları sadece bir kez açılabilecekken, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’ nun 36/1-b Maddesinin birinci cümlesi iptal edilmiş olup, böylece isim-soy isim değiştirme (tashihi) davaları birden fazla kez açılabilecektir.

Dava dilekçesinde en az 2 tanık gösterilmesi gerekmekte olup, tanıklardan biri aile içerisinden biri de arkadaş, iş gibi sosyal çevreden olması hakimi isim değiştirmenin gerekli olduğu kanısına vardırmak için elzemdir. Davalara Nüfus Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcısı da katılmakla birlikte, işbu davalar genellikle 3-4 aylık bir süre içerisinde sonuçlanabilmektedir.

Dava avukat ile takip edilecekse çıkarılacak olan vekâletnamede ‘nüfus davaları açmaya, isim-soy isim değiştirmek için dava açmaya’ şeklindeki ibare mutlaka ekletilmelidir.