Etiket: aydınlatılmış rıza

HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTACISININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sigorta sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olup, sigorta ilişkisinde bir yandan sigorta ettiren hak ve borçlar edinirken, diğer yandan sigortacı bazı hak ve borçlara sahip olmaktadır. Sözleşmenin karşılıklı olması sonucunda sigortacının borçları, sigortalının hakları olmaktadır[1]. Sigortacının borçları arasında olan aydınlatma yükümlülüğü aynı zamanda sigorta ettirenin hakları arasındadır.

Aydınlatma yükümlülüğü ilk olarak 14.06.2007 tarihinde yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun m. 11/3 hükmüyle getirilmiş olup, bu yükümlülüğün kapsamının yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda 28.11.2006 tarih ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ancak yürürlüğe girmeden Sigortacılık Kanunu’nun atfıyla hazırlanmış olan 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (SSBİY) ile aydınlatma yükümlüğünün şekli, zamanı, tarafları hakkında kapsamlı şekilde açıklanmıştır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda aydınlatma yükümlülüğü yer almasa da, 2011 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’nın 1423. Maddesinde bu husus düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin gerekçesinde sigorta sözleşmesinin görüşülme aşamasında, tarafların dürüstlük kuralına uygun olarak kendisinden beklenen özeni göstermek zorunda olduğu ve buna dayanarak aydınlatma ve bilgi verme yükümlülüğünün doğacağı belirtilmiştir. Hükmün ilk fıkrasında aydınlatmanın ne şekilde olacağı, ikinci fıkrasında aydınlatma açıklamasının yapılmaması halinde hukuki sonucu, son fıkrada ise tüm sigortacılar için Hazine Müsteşarlığı tarafından yükümlülüğün şekli ve içeriğinin belirleneceği düzenlenmiştir.

Her ne kadar TTK’da aydınlatma yükümlülüğü adıyla düzenlenmişse de, yönetmelikte Alman mevzuatından esinlenerek ‘bilgilendirme’ yükümlülüğü olarak anılmıştır, çalışmamızın devamında her iki kavramı da kullanacağız. Tüm bu mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü ayrıntılı şekilde açıklamaya çalışacağız.

YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHDAS SEBEPLERİ

Genel itibariyle, sözleşmelerde zayıf tarafı korumak amacıyla düzenlemeler yapılmakta olup, iş sözleşmelerinde işçiyi, tüketici sözleşmelerinde tüketiciyi, sigorta sözleşmelerinde de sigorta şirketleri karşısında sigortalıyı korumak ve sözleşmede tarafların güç dengesini kurmak amacıyla sigorta ettirene yükümlülükler getirilmiştir.

Sigorta ettirenin aydınlatılmasının sebeplerini ekonomik, sosyal ve hukuki olarak üç ana bölüme ayırmış[2] ve ekonomik sebepler içerisinde sigorta pazarında ürün çeşitliliği sayılmış ve serbest piyasa kapsamında sigorta şirketlerinin rekabet ortamında öne çıkabilmek için rizikoların genişletilmesi, prim indirimi gibi uygulamalar ile farklı sigorta ürünleri hazırlamakta ve bu ürünler içerisinde sigortalıyı en iyi şekilde koruyacak sigorta hakkında bilgilendirilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Sigortanın somut, maddi bir varlığı bulunmayan soyut bir hukuki ürün olması sebebiyle, sigortalının deneme imkanı bulunmamakta, ancak yazılı şekilde bilgilendirme ile somutlaştırılabileceğinden bu husus da ekonomik sebepler içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, hizmet edimi karakteri, sigorta ilişkisinin sürekliliği ve seri şekilde üretilmesi de aydınlatma yükümlülüğünün getirilmesinde ekonomik sebepler içerisindedir.

Sosyal sebeplere gelirsek, daha önce de belirttiğimiz gibi, sözleşmede zayıf tarafı korumak amacı ile tüketici veyahut her zaman tüketici vasfını taşımayan sigortalıyı korumak ve daha geniş kapsamda ise sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi amacı yatmaktadır.

Son olarak hukuki sebepler ise, sözleşme taraflarının rasyonel karar almasını sağlamak ve sözleşme özgürlüğünün gerçekleşmesine katkıda bulunmak sayılabilir.

Bu sebepler de göz önünde bulundurularak, sigorta sözleşmesinin kendine has ve çok kapsamlı olduğu ve buna dayalı olarak sigortalının sözleşmenin şartlarını anlayabileceği şekilde olmadığı açıktır. Aydınlatma yükümlülüğü bu doğrultuda, sözleşmenin neleri kapsadığını, içeriğini, faydaları ve borçlarını sigortalıya göstererek, sözleşmenin bilinçli bir şekilde kurulmasını sağlamaktadır.

YÜKÜMLÜLÜĞÜN TARAFLARI

Aydınlatmanın yükümlüsü sigorta şirketi veya onun adına işlem yapmaya yetkili sigorta acentesidir. (TTK m.1423/1, Sig. K. m. 11/3, SSBİY m. 6/1) Sigorta şirketi, sözleşmede riski taşıyan ve gerçekleşmesi halinde zararı ödeyecek taraf olarak sigorta kapsamı hakkında bilgiye sahip taraftır ve karşısındaki sigorta ettireni de bilgilendirmekle bizzat yükümlüdür.

Sig. Kanunu m.2/b fıkrasında sigorta aracılarının sigorta acentesi ve brokeri olduğu belirtilmiş, aydınlatma yükümlüsü kişilerdir. Sigorta acentesi, TTK m.102’den farklı olmamak üzere, Sigortacılık K. m.2/m fıkrasında ‘Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,’ şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre ifa yardımcısı olarak sigorta acentesi aracı veya sözleşme yapmaya yetkili olarak sigorta ettireni aydınlatmakla yükümlüdür. Uygulamada, bizzat ruhsat ve izin sahibi sigorta şirketi ile muhatap olmak mümkün olmadığından, bunun yerine acenteler, sigortalıyı sigorta şirketi adına aydınlatmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde sigorta acentesinin eksik veya hatalı bilgilendirmesi sonucu sigortacı sorumluluktan kaçınamamaktadır. Hatta, bu tip acentenin hatalı işlemlerinden kaynaklanacak sorumluluğunu güvence altına almak için mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu tutulmuştur. (Sigorta Acenteleri Yön. M.7)

Sigorta brokeri ise, sigortalıyı temsil etmekle yükümlü olan bağımsız tacir yardımcısıdır[3]. Sigortacı tarafından brokere bilgilendirme yapılacaksa bu bilgilendirmeyi sigortalıya iletmekle yükümlüdür[4]. Ancak söz konusu bilgilendirme yükümlülüğü ne Sigorta Kanunu’nda ne de yönetmelikte getirilmese de, ancak sigortalı ile aralarındaki vekalet ilişkisi gereği olarak yapılacaktır. Ayrıca sigorta brokeri, sigorta ettiren adına sözleşmeyi imzalamaya yetkili olduğu düşünülürse, bilgilendirmenin temsilciye yapılması da borcun ifası için yeterli olacaktır[5].

Sigorta ettirenin aksine sigorta brokeri sigorta konusunda kapsamlı bilgiye sahip uzman kişi olduğundan bilgilendirme yükümlülüğünden istisna tutulabilirdi[6] ancak mevzuatta böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

Sigortacı, sigorta himayesinden faydalanacak sigorta ettiren ve talep halinde diğer sigorta korumasından faydalanacak kişilere, yani sigortalı ve lehdara karşı da yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. (SSBİY m.6/2)

Ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini bizzat akdedecek taraf olup, gerçek ya da tüzel kişi olması yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından farklılık yaratmamaktadır. Sigortacıların tüm tüketicilere karşı eşit şekilde davranması, tüzel kişilerin tacir sıfatını haiz olmaları halinde, yükümlülükten istisna tutulmalarının genel hükümlere aykırılık arz edeceği ve bu hususun yargılama sürecinde tazminatın tenkis edilmesi suretiyle telafi edileceği düşüncesiyle böyle bir istisnanın olmayacağı vurgulanmıştır[7]. Ancak konumuz olan hastalık ve sağlık sigortasında sigorta ettiren veya sigortalının tüzel kişi olma imkanı bulunmadığından, tüm gerçek kişilere karşı bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

Sigortalı ise, hastalık risklerine karşı güvence altına alınan kimsedir. Sigortalının sözleşmeye muvafakati aranmamaktadır. Dolayısıyla, kendisinden habersiz şekilde sigorta sözleşmesi akdedilebilecektir, bunun sonucu olarak da sigortalı ancak haberdar olduğu takdirde bilgilendirme talep ederse işbu yükümlülük doğacaktır.

Lehine sigorta yapılan şahıs veya sigortadan faydalanacak şahıs lehdardır[8]. Lehdar ile sigortalı aynı kişi de olabilmektedir ve yine talep halinde bilgilendirme yükümlülüğünün muhatabı olacaktır. Ancak lehdarın sözleşme kurulduktan sonra da tayin edilmesi mümkün olduğundan, sözleşme öncesi bilgilendirme mümkün olamayacaktır, sözleşme devamı süresince aydınlatılabilecektir.

Grup sigortalarında da (en az on kişiden oluşan ve tek bir sözleşme ile kapsama alınan) yükümlülük sadece sigorta verene karşıdır. Keza, sözleşmenin yükümlülüklerini üstlenen bir sigorta ettirenin olmasına karşın çok sayıda sigortalı olan grup sigortasında aydınlatma yükümlülüğünün de sigorta ettirene karşı yapılması yeterli görülmüştür[9].

YÜKÜMLÜLÜĞÜN İFA ZAMANI

Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder. (SSBİY m.5/2) Aynı doğrultuda TTK m.1423/1 hükmünde de sigortacının sözleşmenin kurulmasından önce ve sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri bildirmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Aydınlatma yükümlülüğün ifa zamanı, yükümlülüğün içerik ve kapsamı ile ihlali halinde ortaya çıkan sonuçlar açısından farklılıklar içermektedir. Sözleşme öncesi aydınlatma yükümlülüğünün temeli, dürüstlük kuralına dayanırken, sözleşme süresince sözleşme ilişkisine dayanmaktadır. İhlali halinde ise, sözleşmenin geçerliliğini etkiler iken, sözleşme süresince yükümlülüğün ihlalinde, sözleşmeden rücu veya sözleşmeyi feshetme hakkı doğurur[10]. Birazdan inceleyeceğimiz üzere, sözleşme kurulması aşamasında sözleşme hakkında bilgi verilip, yönlendirme yapılırken, sözleşme kurulduktan sonraki yükümlülükte sözleşme hakkındaki gelişmeler, değişiklikler ve sonuçları ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Buna göre yükümlülüğün ifa zamanını sözleşme kurulma zamanı ve sözleşme süresince olarak iki ana bölümde inceleyeceğiz.

Tarafların sözleşmeyi akdetmek istemeleri için yapılan müzakerelerden, sözleşme kuruluncaya dek, sigortacının aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. SSBİY’nde bu husus ayrı incelenmiş ve sözleşme müzakeresi ve kurulması sırasındaki bilgilendirmenin ‘Bilgilendirme Formu’ ile yapılacağı şeklinde düzenlenmiştir.

Bilgilendirme Formu, “Yapılacak sözleşme ile ilgili tüketici aleyhine var olan bilgi asimetrisinin giderilmesini amaçlayan ve Medeni Kanunun 2’nci maddesinde öngörülen “objektif iyi niyet” kuralının, sigorta sözleşmesinin “azami iyi niyet” akdi olmasının ve genel hukuk ilkelerinin doğal bir sonucu olarak halihazırda var olan bir yükümlülüğün sigorta sözleşmelerine özgü bir şekilde standartlaştırılmasından ibarettir” şeklinde tanımlanmaktadır (2008/12 Sayılı Genelge, m. 1.2).

Bilgilendirme formunun içeriği, Müsteşarlıkça genelgeler yayınlamak suretiyle belirlenmektedir. Ancak asgari içerik SSBİY m.8/2’de şu şekilde belirtilmiştir;

a) Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgilerini,

b) Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarıları,

c) Sözleşme ile verilen teminatları,

ç) Sigorta teminatının istisnaları ile her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetleri, rizikoları veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgileri,

d) Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını,

e) Şikayet ve bilgi talepleri ile tahkim üyeliğine ilişkin bilgileri, içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

Müsteşarlık tarafından hayat ve zarar sigortaları için ayrı bilgilendirme formları düzenlemiş, Bunun dışındaki sigorta türleri bakımından ise herhangi bir form mevcut değildir. Çalışmamızın ekinde bilgilendirme formu örneği gösterilecektir. Bilgilendirme formunun bir örneği, mutlaka imza karşılığı sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere verilir. Bilgilendirme formunun kullanılması yanı sıra, uygun sözleşme için gerekli tavsiyelerde de bulunulur. Yazılı olarak yapılması sigortacının yükümlülüğü ifa etmiş olduğunun ispatı için şarttır.

Sağlık sigortalarında sıklıkla karşımıza çıkan bilgilendirme eksikliği, anlaşmalı kurumlar ve teminat kapsamı dahilinde olan işlemler olmaktadır. Sigorta ettiren, riziko gerçekleştiğinde hastaneye gittiğinde teminat kapsamında olmadığını öğrenerek, sigortacının kendisini yeterince aydınlatmadığını görmektedir.

Sözleşme kurulduktan sonra bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamını, SSBİY m. 10 ile TTK m.1423/1’de aynı şekilde sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları, sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi bildirmek gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, yönetmelik tek tek sayma suretiyle, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikler başta olmak üzere; iflâs veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını bildirmenin gerektiğini ve tüm bu hususların ise en geç 10 iş günü içinde bildirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Bu hususlar dışında, sigorta ettiren veya sözleşmeden menfaat sağlayan herkes, sigortacıya, sözleşmeye ilişkin her türlü bilgi talebi ile şikayetleri yazılı veya elektronik iletişim araçları ile iletebilir, sigortacı ise bu talepleri kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde cevaplandırmakla yükümlüdür. (SSBİY m.12) Bu düzenleme ile, sigorta ettiren korunarak, sözleşme süresince de aydınlatılması amacıyla sigortacıya ek yükümlülük getirilmiştir.

YÜKÜMLÜLÜĞÜN ŞEKLİ

Bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere karşı sözlü ve yazılı olarak yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı yapılması esastır. (SSBİY m.5/1)

TTK m.1423/1 hükmünde ise açıkça bilgilendirmenin yazılı olarak yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, yine aynı maddenin 3. Fıkrasında Avrupa Birliği düzenlemelerini dikkate alarak şeklini Hazine Müsteşarlığı’nın belirleyeceği de yazılmıştır.

Ancak teknolojinin gelişmesi ve uzaktan pazarlamanın yaygın olduğu sigortacılık faaliyetleri için yazılı olarak bilgilendirmenin yapılamayacağı durumlarda, telefon veya çağrı merkezi ile bilgilendirmenin kayıt altına alınmış olması ve sigortacı tarafından ispatı şartı aranmıştır. (SSBİY m.11/2)

Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre için ise taahhütlü mektup, faks, elektronik posta ve elektronik imza ile bu yükümlülüğünü sigortacı yerine getirebilmektedir. (SSBİY m.11/1)

Yazılı bilgilendirme yapılamayan durumlar için bilgilendirmenin yapıldığının ispatı sigortacıya ait olmak üzere, Müsteşarlık tarafından uygun görülecek şekilde basın ve yayın kuruluşları ile de yapılabilmektedir. (SSBİY m.11/3)

Bilgilendirmenin yazılı şekil istisnası, tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesinin asıl amaç olması[11] ve teknolojinin gelişmesine ayak uydurulmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır.

Sigorta Tahkim Heyeti, sigortacı her ne kadar sözlü olarak bilgilendirme yapmış olduğunu iddia etse de, bilgilendirme yapıldığına ilişkin yazılı ve imzalı form sunulamadığından, sigorta ettirenin bilgilendirilmediği ve bu yükümlülüğün ihlali ile uğradığı zararın tazmin edilmesi gerektiğine karar vermiştir[12]. İspat yükünün sigortacıda olduğu gözetilmiş ve bilgilendirmenin hem sözlü hem de yazılı olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

Yönetmelik m.13 ile, sigortacıya bir ek yükümlülük olarak mevzuat değişiklikleri ile gelişmelerden haberdar etmek amacıyla sigortacıya internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmiştir.

Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla, aşağıdaki bilgi veya belgelerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunar.

a) Sigortacıya ilişkin genel bilgiler başta olmak üzere sigortacının ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler,

b) Faaliyet gösterilen branşlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler ile ilgili bilgiler,

c) Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye konulabilecek özel hükümlere ilişkin bilgiler,

ç) Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedüre ilişkin bilgiler,

d) Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler,

e) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta, telefon ve faks numaraları,

f) Acentelere ilişkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları,

g) Şikayet ve başvuruların yapılma şekli ve usulleri,

ğ) Sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerin internet üzerinden bilgi talep edebilmesi ve şikayette bulunabilmesine olanak sağlanmasını teminen oluşturulacak elektronik formlar,

h) İstatistiki veriler ve diğer bilgiler. (SSBİY m.11/3)

Bunun yanı sıra, ek olarak, sigortacıya sigorta ettiren veya sigortadan faydalanacak diğer kişilerin poliçe bilgileri, tazminat ödemeleri, tahakkuk ve tahsil edilen primler, verilen teminatlar ve kesintilerin güncel haline erişim sağlayacak bir altyapı kurma zorunluluğu da getirilmiştir. (SSBİY m.11/4)

YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ VE SONUÇLARI

Sigortacının sözleşme kurulma aşaması ve sözleşme süresi devamınca aydınlatma yükümlülüğünün bulunduğunu belirtmiştik. Sigortacı veya sigorta aracıları bu yükümlülüğü gereği gibi ifa etmemenin yanı sıra, hiç ifa etmeyerek de yükümlülüğü ihlal edebilir.

Sigortacı, aydınlatma yükümlülüğünü ifa etmesine karşı, eylemlerinde hatalı, yanlış, eksik bilgi vermesi veya bilgilendirme formunun gereği gibi teslim edilmemesi hallerinde yükümlülüğünü gereği gibi ifa etmemiş sayılmaktadır. (SSBİY m.7)

Daha önce açıkladığımız üzere, bilgilendirme formunun yazılı olması esas olup, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden faydalanacak kişilerin bilgi edinmesi için sözleşme kurulmadan önce kendisine bir müddet tanınarak, en geç olarak da sözleşme kurulması esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada sigortacı, formu bir formaliteden ibaret görerek, sigorta ettireni bilgilendirmeksizin, sözleşme kurulduktan sonra geç teslim edebiliyor veya hiç teslim etmeyebiliyor, bu durumda sigortacı yükümlülüğünü gereği gibi ifa etmemiş olmaktadır.

Sigortacının sözleşme kapsamı hakkında eksik bilgi vermesi sonucunda, sigorta ettiren bilinçli bir tercih yapamayacak duruma gelecek ve bu şekilde zararı da doğma olanağı mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, sigortacının şartları öğrenmesi yeterli olmayıp, bu şartların istisnaları hakkında da bilgi edinmesi gerekmektedir[13]. Sağlık sigortasında teminat kapsamı dışında kalan halleri hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir ki, bu hususa ilişkin açılan bir tazminat davasında sigortacının teminat kapsamı dışında kalan halleri açık ve net anlaşılır şekilde yazmış olması, bilgilendirmeyi yapmış olduğu ve devamlı olarak eksik bilgilendirmeye ilişkin uyarılara sigorta ettiren tarafından dönüş yapılmamasını, ihlal olmadığı gerekçesiyle tazminatın reddine karar vermiştir[14].

 Keza, yine sigortacının eksik bilgi vermesi yanında fazla bilgi vermesi ile de yükümlülüğünü gereği gibi ifa etmemiş sayılmaktadır. Çünkü fazla bilgi ile sigorta ettirenin kafasını karıştırmakta, net bir bilgi sahibi olamamaktadır. Fazla bilgi verildiğinin ispatı oldukça zor olmakla birlikte, buradaki amaç muhatabın sözleşmeyi anlaması, sonuçlarını öngörebilmesi ve rasyonel kararlar almasına yetecek seviyede bilgi sahibi olmasıdır[15]. Bundan fazla bilgi verilmesi, yükümlülüğün ihlali anlamına gelecektir.

Diğer bir ihlal ise, sigortacının hatalı, yanlış bilgi vermesi sonucunda oluşmakta, bu ihlal halinde sigorta ettirenin daha fazla prim ödemesine sebebiyet vermiş ya da sigorta konusu şeyin, teminat dışı kalmasına neden olmuşsa, bilgilendirme yükümlülüğünün ihlali nedeniyle, sigorta ettirenin zararını tazminle mükelleftir.

Her ne kadar, sigortacı desek de, sözleşme yapmaya yetkili sigorta acentesi de bu yükümlülükleri yerine getirmekle mükellef olup, ihlali halinde de sigortacı sorumluluktan kaçınamayacaktır.

Benzer şekilde, sözleşme yapma yetkisine sahip olmayan bir acentenin aracılık ettiği bir hukuki ilişkide de, sigortacının söz konusu yönetmelik kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüğü devam edecektir. Ancak, sözleşmenin karşı tarafında yer alan ilgili kişilerin genel hükümler çerçevesinde, sözleşmeye aracılık eden ve hukuka aykırı hareket eden yetkisiz acenteye ilişkin tazminat hakları saklıdır. (Bkz. 2008/7 Sa. Genelge)

Yönetmelikte yükümlülüğün gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin bir hüküm düzenlenmesine karşı, daha ağır bir ihlal olan hiç ifa edilmemesi haline ilişkin bir yaptırım öngörülmemiştir.

Sözleşme kurulma aşamasında, muhataba hiç bilgi verilmediği takdirde veya sözlü olarak verilmiş olmasına rağmen, sigortacının yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispat edemediği durumlarda hiç ifa edilmemiş sayılmaktadır. Sigorta ettiren, bilgi sahibi olmaksızın kendine uygun sözleşmeyi tercih edemeyecek ve zarara uğrayacaktır. Bu durumda, sigortacı, söz konusu yükümlülüğünü hiç ifa etmediği için, kıyasen Borçlar Kanunu’nun 96’ncı maddesi hükmü uyarınca sorumlu olur.

        Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettirene sözleşmenin yapılmasına 14 günlük bir itiraz süresi tanınmıştır. (TTK m.1423/2) Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde, poliçe geçerli sayılmaktadır. Söz konusu itiraz için sadece hak düşürücü süre öngörülmüş, sürenin başlangıç tarihi, şekli ve kapsamı ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. İtiraz süresinin başlangıcına ilişkin, kanunda net açıklama yer almasa da, doktrinde sözleşmenin kurulmasından itibaren başlayacağı ileri sürülmektedir[16]. Ancak, sözleşmenin kurulması ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden faydalanan kimseler sözleşmenin kapsamı hakkında bilgi sahibi olamayabilmektedir, bu nedenle poliçenin teslim alındığı tarih itibariyle bu sürenin başlayacağı kanısındayım.

İtiraz sonucunda ise, bunun hukuki sonuçları hakkında bir belirsizlik mevcuttur, bu nedenle TTK m.1423 çok eleştirilmektedir. İtiraz sonucunda, sözleşme kurulmamış mı sayılacak, fesih etkisi mi yaratacak veya poliçe sigorta ettiren lehine değiştirilerek mi devam olunacağı belirsizdir.

İtirazın hukuki sonuçlarına ilişkin doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. İtirazın ileriye etkili fesih veya poliçede yazılı şartların değiştirilmesinin sigorta ettiren lehine olacağı, hiç kurulmamış sayılması halinde ise itirazdan önceki zaman zarfında sigorta himayesinden mahrum kalacağı gibi rizikolar doğuracağı savunulmuş[17], aksi görüş ise, sözleşmenin geriye etkili olarak sona erdiği, sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin geri alındığı şeklindedir[18]. Kanımızca ise, her ne kadar itiraz sözleşmenin hüküm doğurmasını önlemek amacını öngörse de, itiraz edilinceye dek, sözleşmenin askıda geçerli olarak hüküm doğuracağı, sözleşmeden dönmenin geriye etkili bir şekilde sonuç doğurmasının sigorta ettirenin aleyhine olacağı, bu nedenle sözleşmenin feshinin ileriye etkili olması ile, sigorta ettirenin rizikolarını azaltacağı düşüncesindeyiz.

Yönetmelikte ise, bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi ifa edilmemesinin sonucu olarak, sigorta ettirenin kararına etkili olmuşsa, sigorta ettiren, sözleşmeyi feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir şeklinde yaptırım öngörülmüştür. (SSBİY m.7) Sigorta ettiren bu haklarını birlikte kullanabileceği gibi, ya sadece fesih ya da tazminat hakkını da kullanabilecektir. Burada şart olarak, yükümlülüğün gereği gibi ifa edilmemesinin sigorta ettirenin sözleşme yapma kararına etkili olması aranmaktadır.

Fesih, bilindiği üzere, ileriye etkili sonuç doğurmakta, geçmişte yer alan hak ve borçlar geçerliliğini korumaktadır. Sigorta sözleşmelerinin uzun süreli devam eden sözleşmeler olduğu ve rizikonun teminat altına alınması amacıyla sigorta ettirenin peşin olarak yatırmış olduğu primleri, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kısım mahsup edilerek sigortacıdan iadesini talep edilebilir.

Burada görüleceği üzere, Yönetmelik ve TTK hükümleri arasında çelişki ve belirsizlik vardır. Sözleşme öncesi aydınlatma yükümlülüğünde TTK m. 1423’te itiraz kurumu, yönetmelikte ise fesih ve tazminat hakkı tanınmıştır. İtiraz edilmeyen sözleşmenin geçerli olacağı kanunla belirlenmişken, yönetmeliğe göre geçerli olan sözleşmeyi daha sonradan fesih yetkisi tanınması veya tazminat talebinde bulunulması yerinde olmamıştır. Bu çelişkiyi giderebilmek adına, en kısa zamanda kanuna uyumlu şekilde yönetmelik çıkartılması gerekmektedir.

Bilgilendirme yükümlülüğünün ihlaline ilişkin talepler bakımından özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. TTK m. 1420’e göre, sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Sorumluluk sigortalarında tazminat istemlerini 10 yıllık zamanaşımına tabi tutmuştur. (TTK m.1482)

Mevzuatta böyle bir düzenleme öngörülmemişse de, genel kanun ve culpa in contrahendo sorumluluğu gereği on yıllık zamanaşımı ya da sigorta sözleşmelerine dair iki yıllık zamanaşımı süresinden hangisine tabi olacağı tartışmalıdır.

Kanımızca, sözleşme kurulduktan sonra yükümlülüğün ihlali halinde bundan doğacak zararların kaynağı ve sorumluluk sigorta sözleşmesine dayandığından iki yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, sözleşme kurulma aşamasında yükümlülüğün ihlali halinde de aynı doğrultuda aynı zamanaşımı süresinin uygulanması daha doğru olacaktır.

SONUÇ

Sigorta hukukunun ayrıntılı hükümler içermesi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok çeşitli sigortalar doğması ve sigorta sözleşmelerinin kendine has özellikleri nedeniyle sigorta ettireni korumak adına sigortacıya bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin ayrıntılı bilgi Sigorta Sözleşmelerine ilişkin Bilgilendirme Yönetmeliği’nde düzenlenmiş olup, ayrıca TTK’nın 1423. Maddesi ile Sigortacılık Kanunu’nun 11/3 fıkrası ile de atıf yapılmıştır.

Bu düzenlemelere göre, sigortacı sözleşmenin kurulmasından önce ve sözleşme süresince sigorta ettireni aydınlatmakla yükümlüdür. Aydınlatma yükümlülüğü bilgilendirme formu düzenlenerek ve sigorta ettirene imzalatılmak suretiyle ve ayrıca sözleşme kapsamı, teminat, prim, rizikolar hakkında sigorta ettirenin yeterli derecede bilgi sahibi olması için tavsiye ve bilgi vermeyi kapsamaktadır. Aydınlatma yükümlülüğünün ifa edildiğinin ispatı, sigortacıya aittir.

Sözleşme kurulmasından sonra, yani sözleşme süresince de sigortacının sigorta ettirenin bilgi ve şikayetlerini cevaplandırma yükümlülüğü ile sözleşmede sigorta ettireni ilgilendirecek her türlü değişiklik ve gelişmeyi bildirmekle yükümlü bulunmaktadır.

Söz konusu yükümlülüğün ihlali halinde, yönetmelikte sözleşmeyi fesih ve tazminat talebinde bulunma hakkı sigorta ettirene getirilmiştir. Sözleşme kurulmasından önce bilgilendirme yükümlülüğün ihlaline ilişkin TTK m. 1423 ile yönetmelikte çelişki oluşmakla birlikte, kanunda da yükümlülüğün ihlali halinde on dört gün içerisinde itiraz hakkı tanınmıştır. Sözleşmeye itiraz edilmediği takdirde sözleşme o şartlarla geçerli sayılmaktadır.

Sonuç olarak, bilgilendirme ya da diğer adıyla aydınlatma yükümlülüğü, sigorta ettireni, kurumsal sigortacı karşısında korumak amacıyla getirilmiş olup, sözleşme kurulmadan ve sözleşme süresince sözleşme hakkında yeterli ve sağlıklı bilgiye sahip olmasını sağlamak üzere ihdas edilmiştir. Yükümlülüğün ihlali konusunda yönetmelik ile TTK hükümleri uyumlu hale getirilmelidir.

Av. İrem GÜRBÜZ EREL


[1] ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta Hukuku, Adana, 2014, s.77

[2] ÖZDAMAR, Mehmet, Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü, Ankara, 2009,  s.172-186

[3] KUBİLAY Huriye, Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İzmir 2003. s.257.

[4] Bkz. 2008/7 sayılı Genelge.

[5] ÇEKER, Sözleşme Öncesi, s.130.

[6] AKGÜN, Evrim, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü, İstanbul, 2010, s.29.

[7] Bkz. 2008/7 Sayılı Genelge.

[8] KENDER, Rayegan, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul, 2011, s.209.

[9] ÖZDAMAR, Mehmet, Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünden Doğan Sorumluluğu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, 2009, s.427.

[10] ÖZDAMAR, Mehmet, Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünden Doğan Sorumluluğu, s.424.

[11] Bkz. 2008/12 Sayılı Genelge.

[12] Bkz. 15.11.2016 Tarih ve K-2016/32761 Sayılı Hakem Kararı.

[13] AKGÜN, Evrim, s.75.

[14] Bkz. 04/01/2011 Tarih ve K-2011/08 Sayılı Hakem Heyeti Kararı.

[15] ÖZDAMAR, Mehmet, s.287.

[16] ÖZDAMAR, Mehmet, s.364.

[17] ÖZDAMAR, Mehmet, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlal Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu, İÜHFM, Cilt 71, Sayı 2, 2013, s.356.

[18] ŞEKER ÖĞÜZ, Zehra/KUYUCU, Sevinç, Yeni Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku, İstanbul, 2011, s.24.


EKLER

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME ve AYDINLANMA FORMU

Bu form T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından öngörülen örnek forma dayanarak hazırlanmış olup, genel bilgilendirmeyi içermektedir. Bu nedenle satın aldığınız ürüne ilişkin Özel ve Genel Şartları lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki hakları, yükümlülükleri, sözleşmenin konusu, işleyişi ve önemli nitelikteki bazı değişiklik ve gelişmeler konusunda genel bilgi vermek amacıyla 28/10/2007 tarihinde yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye ilişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

Ticaret Ünvanı :

Adresi :

Tel&Faks no. :

2.Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Ünvanı            :

Adresi                                    :

Tel&Faks no               :

B. UYARILAR

1.Sigorta hakkında daha detaylı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Sağlık Sigortaları Genel Şartlarını, Poliçe Özel Şartları ve Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesini dikkatlice inceleyiniz.

2.Sigorta Sözleşmesi için sigorta ettiren/sigortalı adayı tarafından doldurulan başvuru formunun eksiksiz ve doğru cevaplandırılarak ıslak imzalı olması gerekmektedir. Gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalı adayının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşmeden cayabilir ya da istisna, limit, ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir. Bu nedenle sigorta şirketine sözleşmenin her aşamasında Sağlık Sigortası Genel Şartları 6. Maddesi gereği eksik veya yanlış bilgi verilmemelidir.

3.Türk Ticaret Kanunu Madde 1431 gereği; poliçe primi ödenmediği sürece sigortacının sorumluluğu başlamaz. Türk Ticaret Kanunu madde 1434 gereği; poliçe peşinatının ödenmemesi halinde sigortacı sigorta sözleşmesini feshedecektir. Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde ise sigorta ettiren; sigortacı tarafından yapılan bildirim tarihi itibariyle en geç 10 gün içinde prim borcunu ödemekle yükümlüdür. Aksi taktirde poliçe feshedilecektir ve poliçe iptal tarihinden sonra talep edilen tazminatlar karşılanmayacaktır.

4. Sözleşmenin yapılmasından sonra, rizikoya etki edebilecek hususlar değiştiği takdirde sekiz gün içinde durumun Sağlık Sigortası Genel Şartları 7. Maddesi gereği sigorta şirketine bildirilmesi gerekir.

5.Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de ve her halükarda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer.

6. Diğer sigorta şirketi geçiş koşulları bireysel sağlık sigortası özel şartları madde 12’de belirtilmiştir.

C. GENEL BİLGİLER

1.Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede, belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde meydana gelebilecek bir hastalık ve/veya kaza sonucu teşhis ve tedavileri için yapılacak masraflarını, poliçe/zeyilnameye ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, iştirak oranları ve uygulamalar dahilinde, TTK, Genel hükümler, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şart hükümlerine göre teminat altına alır.

2. Standart poliçe primi; yaş, cinsiyet, alınan teminatlar, teminat limitleri, teminat ödeme yüzdesi, coğrafi sınır, tercih edilen sağlık kurumları, sağlık enflasyonu ve şirketin sağlık portföyünün Tazminat/Prim oranına göre belirlenir. Yenileme dönemlerinde biten poliçenin Tazminat/Prim oranına göre ilgili ürünün özel şartlarında belirtilen tazminatsızlık indirimi uygulanır. Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazanmamış sigortalılar için yenileme dönemlerinde risk değerlendirmesi yapılarak hastalık ek primi, muafiyet, ve/veya limit uygulanabilir.

3. Sigortacı sigortalının sağlık riskini değerlendirebilmek için tıbbi incelemeler isteyebilir. Sağlık durumu ve/veya Risk Kabul yönetmeliği doğrultusunda şirketin başvuruyu reddetme veya şartlı kabul etme hakkı saklıdır.

4. Sigorta şirketi, sigorta süresi öncesi ve sonrasında sigortalıyı tedavi eden tüm doktorlar, sağlık kuruluşları ve üçüncü şahıslardan sigortalının sağlık özgeçmişi hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını isteme hakkına sahiptir. Sigortalı iyi niyet kuralları çerçevesinde, bunu yerine getirmeyi kabul etmezse, sigortacı tazminatı ödememe veya anlaşmayı iptal etme yoluna gidebilir.

5.Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

6.Sistemimizde mevcut olan kimlik, adres telefon vb. bilgilerinizin değişikliğinde size daha rahat ulaşabilmemiz için lütfen ………………. adresine yada ……………….. nolu faksımıza bildiriniz.

7. Sağlık sigortası özel ve genel şartlarına ……………… adresinden ulaşılabilir.

D. İSTİSNALAR

Teminat dışında olan haller için Sağlık Sigortası Genel Şartları ile Sağlık Sigortası Poliçe Özel Şartlarında yer alan istisnalara bakınız.

E. TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN YAPILMASI

1.Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, ilgili belgeleri sigortacıya vermekle yükümlüdür. Tazminat ödemelerinde istenen evraklar, poliçede alınan teminatlara göre oluşacak tazminat taleplerinde farklılık göstermektedir. Anlaşmalı / Anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen tazminat başvurunuz için gereken bilgi ve belgelerin poliçe dosyanızda bulunduğundan emin olunuz.

2.Anlaşmalı Sağlık Kurumları listesine ……………. adresinden veya ……………… nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

3.Tazminat ödemeleri alınan ürünün Özel şartları, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde değerlendirilir.

4.Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü sigorta şirketine aittir.

5. Anlaşmalı veya anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen sağlık giderlerinin değerlendirilme ve ödeme koşulları özel şartların Tazminat Ödeme maddesin yer almaktadır.

F. DİĞER BİLGİLER

Sigortacı Tahkim Sistemine üyedir. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ve Sigorta Tahkim Sistemine üye sigorta kuruluşları arasında, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, 5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

1.Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir..

2. Sigortalı, sigorta ile ilgili her türlü bilgilendirme ve iletişimin poliçe düzenlenirken beyan ettiği iletişim bilgileri üzerinden ( SMS gönderimi dahil ) yapılmasını kabul etmiştir.

3.Poliçenizin veya ret mektubunuzun başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde tarafınıza ulaşmaması durumunda …………………. telefon numarasından Müşteri Hizmetleri departmanımıza ulaşabilirsiniz. Bu Teklif ve Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sigorta şartlarını kabul ederek doldurduğumu beyan ederim.

SİGORTA ETTİREN / SİGORTALI

Tıbbi Müdahalede Aydınlatılmış Rıza ve Rıza Beyanına İlişkin Özel Durumlar

Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk Nedenleri

İnsanın salt insan olması dolayısıyla elde ettiği vazgeçilemez, devredilemez, hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlanamaz kişilik hakları vardır. Yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne ilişkin hakları bu haklar arasında en üstün niteliği haizdir. Bu konuya ilişkin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere, iç hukukumuzda da birçok bağlayıcı norm mevcuttur.

Anayasa, vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı temel ilkesine tıbbi zorunluluk ve kanunda yazılı haller şeklinde iki istisna getirmiştir. (AY m.17/2)  Yine Türk Medeni Kanunu kişilik haklarından kişinin tasarruf edemeyeceğini ve kişilik haklarına saldırı halinde bu saldırının önlenmesini talep edebileceğini belirtmiştir. (TMK m.23,24) Bu itibarla, herkesin vücut bütünlüğüne karşı her türlü haksız saldırılardan korunmasını talep hakkı bulunmaktadır.

Tıbbi Müdahale Kavramı

Tıbbi müdahale, teşhis, tedavi, estetik cerrahi, psikiyatrik müdahale, adli muayene, doğum kontrolü gibi en hafif ilaç tedavisinden en ağır ameliyata kadar işlemler örnek olarak gösterilebilir. Doktrinde yapılan bir tanıma göre; “Tıbbi müdahale, resmi ehliyetli kişiler tarafından, kişinin sağlığını, yaşamını, cismani bütünlüğünü tehdit eden fiziksel ve ruhsal bir takım anomalilerin teşhisi, tedavisi, önlenmesi veya nüfus planlaması amaçlarına yönelik olarak tıp biliminin genel kabul görmüş kurallarına ve teknik gereklerine uygun bir biçimde gerçekleştirilen girişim” olarak tanımlanmaktadır[1]. HHY m.4/g’de tıbbi müdahale tanımı yapılmış olup, müdahaleyi tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fiziki ve ruhi girişim olarak tanımlamıştır. Buna göre, insan vücuduna yapılan her müdahalenin tıbbi müdahale olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Nedenleri

Tıbbi müdahale, insan vücuduna karşı yapılan bir müdahale olduğundan kişilik hakkına saldırı niteliğinde olup, kural olarak hukuka aykırıdır[2]. Söz konusu bu hukuka aykırılık hastanın rızası, hastanın üstün nitelikteki yararı ve üstün nitelikte kamu yararı gibi hukuka aykırılığı engelleyen nedenlerden biriyle ortadan kalkabilir; diğer bir deyişle yapılan müdahale hukuka uygun hale gelebilir[3]. Bu nedenler;

  1. Tıbbi müdahalenin yetkili sağlık personeli tarafından yapılması.
  2. Tıbbi müdahalenin yapılması tıbbi bir zorunluluktan kaynaklanmalı, yani endikasyon (tıbbi gereklilik) mevcut olmalı.
  3. Tıbbi müdahalenin öznesi hastanın, aydınlatılmış rızasının alınmış olması veya bu rızanın var sayılmasını gerektiren acil bir durumun varlığı,
  4. Son olarak, tıbbi müdahalenin, tıbbi kural ve standartlara uygun bir yöntemle yapılmış olmasıdır.

Tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek kişiden sadece hekim anlaşılmamalı, 1219 S. Kanun’da ebe (m.47), hemşire(m.68), sağlık memurları (m.3) da yetkili personel kapsamında sayılmakta ve gelişen teknolojiye göre bu personel çeşitliliği artmış ve 2011 yılında yayınlanan 6225 sayılı Kanun ile fizyoterapist (ek m. 13/b), klinik psikolog (ek m.13/a), diyetisyen (ek m.13/ç) gibi çalışanlar da sağlık personeli kavramına eklenmiştir.

Tıbbi müdahalenin hukuka aykırı olmaması için endikasyon varlığı şarttır. Hekim, teşhis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksızın hastanın arzusuna uyarak veya diğer sebeplerle, akli veya bendeni mukavemetini azaltacak her hangi bir şey yapamaz. (TDN m.13/3) Ancak, endikasyon kavramı günümüzde yetersiz kalmaktadır. Gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılmasında veya estetik ameliyatlarda tıbbi zorunluluk yer almasa da, kişinin sağlık ve refahının sağlanması, korunması ve arttırılması amaçlarına yönelik olması koşulu aranmalıdır[4]. Keza, HHY m.5/a’ya göre sağlık “bedeni, ruhi ve sosyal yönden iyilik hali” olarak tanımlanmış olup, estetik ameliyatları da ruhsal yönden iyileşme kapsamına dahil edebiliriz. Yine, cinsiyet değişikliği, suni döllenme, tedavi amacına yönelik araştırma faaliyetleri doğrudan bir tedaviyi amaçlamamasına rağmen, dolaylı olarak tedaviyi amaçlayan müdahaleler de psikolojik ve sosyal yönden endikasyonun varlığı düşünülmektedir[5]. Bu hususta yeterli açık düzenlemenin var olmadığı eleştirilmekte ve yasal düzenleme yapılması gerektiği ileri sürülmektedir[6].

Diğer bir geçerlilik şartı olan müdahalenin tıp bilimine uygun olarak yapılmasıdır. Şayet, tıp biliminde uygulanması alışılagelmiş kurallara aykırı nitelikteki tıbbi müdahale hukuka aykırı olacak ve gerçekleştiren hekim açısından meslek kusuru teşkil edecektir[7]. Hekimin bilimsel gereklere uygun olarak teşhis koyması ve gereken tedaviyi uygulaması (TDN m.13/1) ve muayene ve tedavi hususunda âzami dikkat ve ihtimamı göstermekle mükellef olduğu[8] ( TDN m.2) olduğu belirtilmiştir.

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran son koşul ise hastanın rızasıdır. Rızadan önce ise yapılacak tıbbi müdahale hakkında hastanın yeterince aydınlatılmış olması gereklidir. Rızanın kapsamı, geçerlilik şartları aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir.

Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Rıza

Tıbbi müdahaleye rıza, yaşam hakkı ve kişinin maddi ve manevi bütünlüğü üzerindeki haklarla yakından ilgilidir. Tıbbi müdahaleye rıza beyanı, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkın kullanılması ile olur.

Tıbbi müdahaleye aydınlatılmış rızanın oluşmasında ana etik ilkenin kişinin bireysel özerkliğine saygı olduğunu savunan görüşe göre[9], özerkliğin kişinin bağımsız ve özgür düşünce ile kendi tercihini belirleme ve kendi bedeni üzerinde hakim olma hakkı olarak tanımlanmış ve kişinin izni olmaksızın yapılan müdahalenin hukuka aykırı olacağını ve sonrasında hekimin malpraktis davasıyla karşı karşıya kalacağını belirtilmiştir.

Yaşam hakkı en temel hak olup, TMK m.23’e göre kişi kendisi dahil kişiliğin maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğünün sona ermesi sonucunu doğuracak sözleşmeler yapamaz, bu itibarla ötenazi yasaklanmıştır[10]. (HHY m.13) Örneğin, kişi herhangi bir tıbbi zorunluluk olmaksızın kolunun kesilmesine rıza göstermiş olsa dahi, hukuka aykırılık ortadan kalkmayacaktır.

Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. (TBK m.27) Buna göre, emredici hukuk kurallarına aykırı olarak verilen rıza geçersiz olacaktır. Bir kişinin böbreklerinden birini bir bedel karşılığında nakline rıza göstermesi, emredici hukuk kuralına aykırılık sebebiyle geçersizdir. (ODNK m.3)

Hastanın iradesini etkileyen etkenler olan yanılma, aldatma, korkutma hallerinin bulunmaması gereklidir. (TBK m.30-39) Rıza, kişinin serbest iradesi neticesinde alınmalıdır. Müdahale, hastanın eşine, çocuklarına zarar vereceği söylenerek alınan rıza, korkutma nedeniyle geçersizdir[11]. Hekim tarafından tıbbi müdahale hakkında yeterince aydınlatma yapılmışsa, yanılma ve aldatma halleri ile rızanın geçerliliğinin etkilenmesi zorlaşacağı görüşü ileri sürülmüştür[12].

Rıza açıklaması tıbbi müdahale yapılmadan önce veya en geç yapıldığı sırada gerçekleşmelidir. Müdahale sonrası verilen rızanın, müdahaleyi hukuka uygun hale getirmeyeceği kabul edilmekte ancak özel hukuk açısından hekimin tazminat sorumluluğunu kaldırmaktadır[13].

Doktrinde bilgilendirilmiş onam veya aydınlatılmış onam kavramlarla da anılan aydınlatılmış rıza “riskleri, yararları ve alternatifleri ile alternatiflerin de risk ve yararlarını kapsayan tedavi uygulamasının, hekim tarafından yeterli düzeyde ve uygun şekilde açıklanmasından ve hasta tarafından hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde anlaşılmasından sonra, tıbbi tedavinin ya da uygulamanın hasta tarafından gönüllülükle kabulü” olarak tanımlanabilir[14].

TTB ise aydınlatılmış rızayı şu şekilde tanımlamıştır; karar verme yeterliğine sahip bir bireyin, kendisine uygulanacak tanı, tedavi yöntemleri ve diğer uygulamalar konusundaki tüm seçenekleri, bu yöntemlerin olası olumlu ya da olumsuz sonuçlarına ilişkin bilgileri aldıktan ve anladıktan sonra, yapılacak işlemlere izin verme, kabul etme sürecidir[15]. Buna göre, rızanın geçerli olması için öncelikle hastanın neye rıza gösterdiği hakkında aydınlatılmasıdır.

Önşart: Hastanın Aydınlatılması

Hastadan rıza beyanı alınmadan önce aydınlatılması gerekir. Hasta, müdahalenin niçin gerektiği ve muhtemel sonuçları konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır. Hekimin, başka tedavi imkanları varsa, bunları da hastaya açıklayıp onun tam bilgi ile seçim yapmasına imkan tanıması da gerekir. Hekim, aydınlatma görevini yerine getirirken hastanın psikolojik durumunu da nazara almalıdır. Aydınlatma yükümü, her somut olayın özelliklerine göre, detaylı veya yüzeysel hususlara yönelebilir.

Aydınlatılmış rıza ve rızanın varlığı konusunda ispat meselesinde dikkat edilecek temel nokta “ilk görünüş ispatı” ve “hayatın olağan akışı” kavramlarıdır[16]. Aydınlatma rızanın geçerliliğini sağlamaktadır. Hasta, hangi konuda ne şekilde tedavi gördüğünü bilmeden vermiş olduğu rıza geçerli sayılmayacaktır, dolayısıyla müdahale hakkında gerekli bilgiler verilecek, hastaya düşünmesi için zaman tanınarak iradesi üzerinde herhangi bir baskı kurmaksızın rıza vermesi sağlanacaktır.

Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi, zihinsel yeterliği olan erişkin her hastanın kendisi ile ilgili özgürce karar verebilme hakkını tanımlarken sürecin bilgilendirme ve anlamaya dayalı olduğunu vurgulamaktadır. Netice olarak, rıza ancak iyi bir aydınlatma neticesinde geçerli hale gelir. Alınan rıza, eksik aydınlatma, baskı ya da yanıltma yoluyla alındıysa geçersiz olacağına şüphe yoktur[17].

Aydınlatmanın tedavi, karar ve risk aydınlatması şeklinde iç içe olan çeşitleri bulunmaktadır[18]. Tedavi aydınlatması, tıbbi müdahalenin gerekliliği konusunda bilgilendirmek ve tedavinin başarısı veya sağlığına yönelik tehlikelerin önlenmesi için belirli davranış şekillerine uyması konusunda uyarma içerikli aydınlatma türüdür. Karar aydınlatması, hekim tarafından teşhis, tedavi, alternatif tedavi yolları gibi hususlar anlatıldıktan sonra hastanın kendi kaderini bilerek ve isteyerek tayin etmesini oluşma sürecidir. Risk aydınlatması ise, tıbbi müdahalenin icrasında gerekli özen gösterilmesine rağmen çıkabilecek yan etkiler konusunda hastanın aydınlatılmasıdır. Yargıtay kararlarının çoğu risk aydınlatmasının ihlalinden doğan davalar oluşturmaktadır[19].

Aydınlatmanın hastayı olumsuz etkilemesi, hastanın manevi yapısı üzerinde kötü etki yaratacak olması ve tedaviye zarar verme ihtimali gözetilerek, aydınlatma yapılmaması hekimin takdirine bırakılmıştır. (HHY m.19) Aydınlatmanın istisnası olarak da söylenen bir görüşe göre[20], hastada psikolojik bir çöküntüye yol açacak ise aydınlatmanın amacına varamayacağı düşüncesiyle, iyileşme umudunun devamı ve tedaviye zarar vermemek amacıyla aydınlatılmaması gerektiği öne sürülmüştür.

Rıza Ehliyeti

Tıbbi müdahaleye hastanın rıza göstermesi, bir kimsenin kendi vücudu üzerinde karar verme yetkisinden, diğer bir deyişle kişinin kendi geleceğini belirleme hakkından kaynaklanmaktadır[21]. Tıbbi müdahaleye rıza gösterecek kişi kural olarak hastanın kendisidir. Yargıtay da, uygulanacak tıbbi müdahaleye rızanın maruz kalacak kişiye, hastaya ait olacağını açıkça belirtmiştir[22].

Tıbbi müdahaleye geçerli şekilde verilecek rıza için, ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekli ve yeterlidir[23]. Yeterlik kavramı HHY m.4/f’de[24] tanımlanmış ve rıza ehliyeti açısından özellikle aranmaktadır. Yeterlik kavramı, ayırt etme gücü ile yakın ilişkili olup, ayrıca yeterlik kavramının düzenlenmesinin amacı[25], uygulanacak tıbbi müdahalenin karmaşıklığı, müdahalenin sonuçlarını ve önemini anlayabilecek ve buna dair özgürce seçim yapabilme kapasitesine sahip olması olarak düşünülmektedir.

Rızaya ehliyet “hastanın karşılaşacağı tedavi ve müdahaleleri, tıbbi fiilleri anlaması, değerlendirmesi ve bunları vücudu üzerinde uygulanmasını istemesi” olarak tanımlanmaktadır[26]. O halde ayırt etme gücüne sahip olan kişi, ergin olma ve kısıtlı olmama şartlarını da taşıyorsa aydınlatılacak kişi ve rıza beyanı alınacak kişi olarak bizzat hastadır. Hekim, hastanın bulunduğu durum ve koşullar ile tıbbi müdahalenin niteliği de gözetilerek hastanın rıza ehliyetinin olup olmadığını denetler.  

Tam ehliyetsizler ayırt etme gücünden yoksun olup, tıbbi müdahaleye rıza gösterme ehliyetleri yoktur. Kural olarak, onun adına yasal temsilcileri hukuki işlem yapsa da, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında yetkileri bulunmamaktadır[27]. Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların şahsen kullanılması gerekse de, hastaya yapılacak tıbbi müdahaleye yasal temsilcisi tarafından verilecek rızanın onun menfaatlerine uygun olduğu ve dolayısıyla geçerli kabul edilmesi gerektiği görüşü mevcuttur[28].

Diğer bir görüşe göre ise, yasal temsilcinin vereceği rıza tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getirmeyecektir, hasta açısından üstün özel yarar kapsamında tıbbi müdahalenin gerekliliği değerlendirilecek ve varsayılan rıza kapsamında tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getirecektir[29]. Öğretide yer alan başka bir görüşe göre ise[30], kişinin üstün özel yararı tartışmasız şekilde tespit edilemediği durumlarda, hekimin hastanın varsayılan rızasını araştırması yerine, yasal temsilcisinden alınacak rızanın daha geçerli olacağı savunulmaktadır.

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerde, küçüğün yararına yasal temsilci tarafından rıza gösterilecek olup, bu hususta doktrinde bir tartışma yoktur[31]. Rıza gösterme yetkisi, yasal temsilcinin küçüğün üstün özel yararını gözetmesi ile sınırlıdır, aksi halde küçüğün menfaatine aykırı olan tıbbi müdahaleye rıza işlemi hukuka aykırı hale getirecektir.

Rıza, tıbbi müdahalenin acil olarak yapılması gerektiği ve küçüğün yaşamını devam ettirme amaçlı olduğu durumlarda aranmayacaktır.

Uygulamada yeni doğan bebeklerden alınan topuk kanı uygulaması yasal temsilcileri tarafından AYM’ye bireysel başvuru konusu oluşturmuşsa da, 3359 S. Sağlık Hizmetleri Kanunu m.3/1’de yer alan tedbirler arasında topuk kanı alınması dahil edilmiş ve kanunilik unsuru taşıdığı gerekçesiyle, işleme rıza gösterilmemesi halinde mahkemece sağlık tedbiri uygulanması işlem gerçekleştirileceğini ve bu şekilde maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlali olmadığına kanaat getirilmiştir[32].

Sınırlı ehliyetsizler için tıbbi müdahaleye rıza, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkın kullanılması şeklinde olacağından TMK m.16 kapsamında yasal temsilcinin rızasına gerek olmadığı şeklindedir. Öte yandan, tıbbi müdahaleye rıza göstermesi gereken kişinin yasal temsilcisi olduğu ifade edilmiştir. (1219 S. Kanun m.70/1, HHY m. 24/1)

Öğretide ileri sürülen görüşe göre, kısıtlılar bakımından vesayet altına alınma sebebi açısından ayrıma gidilerek, küçükler, akıl hastaları ve akıl zayıflığı gibi ayırt etme gücünü etkileyen nedenlerle vesayet altına alınmış kişiler için vasinin rızası aranması gerekirken, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza veya talebi sonucu vesayet altına alınmış kişilerde vasinin rızasının aranması kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkın kullanımını daralttığı, dolayısıyla bizzat şahsının rıza göstermesi gerektiği ileri sürülmüştür[33]. Burada ayırt etme gücünün varlığı ve yeterlik kavramları gözetildiğinde vesayet altına alınma sebebinin araştırılarak rıza ehliyetinin saptanması kanımca da isabetlidir.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçükler açısından doktrinde farklı görüşler mevcuttur[34];

Bu görüşün dayanağı, HHY m.24 ve 1219 S. Kanun m.70 olduğu savunulmaktadır. Buna göre, kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi, anlatılanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın dinlenmesi suretiyle mümkün olduğu kadar bilgilendirme sürecine ve tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır. Ancak, küçüğün görüşü hekim açısından bağlayıcı olmayıp, son kararı verecek yine yasal temsilcidir[35].

Ayrıca, erginlik, evlenme gibi küçüğün rızasının yanında yasal temsilci izni veya icazeti ile geçerli olan işlemler de bu görüşün dayanağını oluşturduğu savunulmuştur[36].

Bu konuda Türkiye tarafından da onaylanmış ve iç hukuk metni haline gelmiş olan Biyotıp Sözleşmesi m.6/2’ye göre “Küçüğün görüşü, yaşı ve olgunluk derecesiyle orantılı bir şekilde, gittikçe daha belirleyici bir etken olarak göz önüne alınacaktır.” Söz konusu hüküm ile, hekim küçüğün yaşına göre iradesinin daha kuvvetli olacağı belirtilmiştir.

Bu görüş, yasal temsilcinin rızasının yanında küçüğün de rızasını şart koşmaktadır. Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızası ile tıbbi müdahale, yasal temsilcinin onaylaması halinde gerçekleştirilebilecektir. Görüşün kaynağının, tıbbi müdahaleye rıza beyanının, kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olması gösterilmiştir. Ancak küçük rıza göstermiş olsa dahi, yasal temsilci rıza göstermeyerek tıbbi müdahaleyi engelleyebilecek yetkiye sahiptir. Diğer görüşten ayıran özellik, sadece yasal temsilcinin rızası yeterli olmadığıdır.

Bu görüşe kanunumuzda örnek olarak, gebeliğin sona erdirilmesi gibi önemli bir tıbbi müdahalede ise, velinin rızası yanında küçüğün rızasını da aramıştır. (NPHK m.6/1)

Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun kendi vücudu üzerinde yapılacak işlem için karar verme yetisinin olduğu kabul edilerek çocuğun rızasının tek başına yeterli olacağını belirtmektedir.

TMK m. 16 hükmünde yer alan kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkın kullanımında yasal temsilcinin rızasına gerek olmadığı ve yine TMK m. 339/3 hükmü ile “Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.” şeklinde çocuğun iradesi öne sürülmüştür.

Bu görüşe istisna durumlar olarak, önemli tıbbi müdahaleler ve küçüğün tıbbi müdahaleyi anlayabilme ve kavrayabilme yeteneğinin sahip olmadığı halleridir. Önemli tıbbi müdahalelerde yasal temsilcinin rızasının alınması gerekmektedir[37].

Sınırlı ehliyetliler tıpkı tam ehliyetli gibi ayırt etme gücüne sahip kişilerdir ancak sadece belirli işleri yapma konusunda yasal danışmanı izni veya onayıyla yapabilirler. Bu işlemler, kefil olmak, sulh olmak, bağış yapmak, taşınmaz alım satımı gibi hukuki işlemlerdir. Tıbbi müdahaleye verilecek rıza beyanının kişiye sıkı sıkıya bağlı olan bir hak olduğunu belirtmiştik, buna göre sınırlı ehliyetli kişilerin yasal danışmanının izni veya onayına tabi olmaksızın şahsen rıza gösterebileceği, kendi vücut bütünlüğü hakkında karar verme yetkisi olduğu açıktır.

Rızanın Şekli

Tıbbi müdahaleye rıza, bazı istisnalar dışında herhangi bir şekle bağlı değildir. (HHY m.28)  Kural olarak şekil serbestisi esastır[38]. Tıbbi müdahaleye rıza açık veya örtülü irade beyanıyla verilebilir. Hastanın müdahaleye karşı sessiz kalması veya karşı çıkmaması örtülü rıza olarak kabul edilmemelidir[39]. Hastanın hal ve davranışlarından tıbbi müdahaleye rıza gösterdiği anlaşıldığı durumda örtülü rıza var diyebiliriz. Örneğin[40], kan tahlili ve röntgen istenen hastanın bu işlemler için kolunu uzatması ve röntgen laboratuarına gitmesi örtülü rızadır. Örtülü rızaya hukuken değer tanınması, bu hallerde hekimin hastayı aydınlatması yükümlülüğünden kurtulacağı anlamına gelmemektedir, bu durumda da hastanın aydınlatılması gerekmektedir.

Mevzuatımızda öngörülen istisnalar dışında şekil serbestisi olmakla birlikte, ispat açısından yazılı olarak rızanın alınması önem arz etmektedir. Uygulamada, Yargıtay hastadan rıza beyanının alındığı ve aydınlatmanın yapıldığının ispatının hekime ait olduğunu belirtmiştir[41]. Bunun dayanağını ise, aslında hukuka aykırı olan tıbbi müdahale eyleminin hukuka uygun hale getiren hekim, hukuka uygunluk sebebini her türlü delille ispatla mükellef olacağıdır[42]. Uygulamada ‘rıza formu’ veya ‘aydınlatılmış rıza formu’ şeklinde adlandırılan formlar hastalara imzalatılmaktadır. Rıza formunun ne şekilde olması gerektiği Yönetmelik ile düzenlenmiştir. (HHY m.26) Rıza formunda başlıca hastanın ismi, rızanın verildiği zaman, hastanın hastalığı ve yapılacak müdahalenin türü, müdahalenin olası riskleri, müdahalenin alternatifleri ve müdahale edilmemesinin muhtemel sonuçları, alternatif yöntemlerin riskleri, başarıya yönelik bir taahhüt verilmediği beyanı, hastanın müdahaleye rızası, işlemi yapacak ve rızayı alan hekimin adı, önceden öngörülemeyen durumlar için daha geniş kapsamlı izin ve imzanın bulunması gereklidir. Yargıtay’ın bir kararında[43] komplikasyonların izah edilmediği ve hekim/hastane tarafından ispat edilemediği gerekçesiyle tazminata hükmedilmiştir.

Ayrıca, yine hastadan rıza formuna imza alınmış olsa dahi, formun yeterli şekilde düzenlenmemesi, genel işlem şartları içermesi hastanın yeterince aydınlatılamadığına gerekçe gösterilerek hekimin kusurlu olduğuna karar vermiştir[44].

Rıza Alınması Gerekli Olmayan Durumlar

Hastanın rızasının yazılı olarak alınmasını gerektirir istisnai durumlar mevzuatta belirtilmiştir; büyük ameliyatlar (1219 sayılı Kanun m.70), organ ve doku nakli (ODNK m.6) ile gebeliğin sonlandırılması işlemleri (NPHK m.6), sterilizasyon (NPHK m.4/2), kastrasyon (NPHK m.2/4), insan kökenli biyolojik örnek alınması, aşılanması ve nakli (TMK m.23/3), için rıza yazılı olarak alınmalıdır. Cinsiyet değişikliği (TMK m.40) için kişinin kendi rızasının yanında mahkemeye başvurarak oradan da izin alması, evli olmaması, resmi ve sağlık kurulu raporuyla ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu ispatlaması gereklidir. Yine tedavi ve bilimsel amaçlı tıbbi araştırmalarda Bakanlığın izni ve kişinin rızası aranmaktadır. (HHY m.32)

Genel ispat kuralları uyarınca yazılı olarak rıza beyanının alınması fayda sağlayacaksa da, yazılı alınmamasının geçerliğini etkilemeyeceği ve istisnai durumlar haricinde müdahaleyi hukuka aykırı hale getirmeyeceği açıktır. Burada önemli olan husus hastanın tıbbi müdahale hakkında yeterince aydınlatılması ve bunun sonucunda rıza alınmasıdır. Örneğin, almanca bilmeyen Türk hastanın Almanya’da müdahaleden önce tercüman vasıtasıyla aydınlatılması gerektiğine karar verilmiştir. Yönetmelik değişikliğinden önce tercüman zorunluluğu yer alsa da, maddenin yeni şeklinde de hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde aydınlatmadan bahsedilmiştir.(HHY m.18/1) Buna göre, Türkçe bilmeyen hasta için Türkçe form imzalatılmasının hiçbir anlamı olamayacağı açıktır.

Diş hekimliği uygulamalarında da hastadan yazılı olarak rıza alınmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak sözlü rızanın alınmış olması etik açıdan, yazılı rıza ise hekim açısından hastanın bilgilendirildiğinin ispat aracıdır[45].

Tıbbi müdahalelerde kural olarak hastadan rıza alınması ile hukuka uygunluk sağlansa da, istisnai olarak rıza alınmasına gerek olmayan durumlar vardır. Bunlardan ilki, en temel haklardan yaşam hakkı ve vücut bütünlüğünün korunması için iyileştirme amaçlı yapılan tıbbi müdahalelerden olan acil durumlarda yapılacak müdahalelerde rıza aranmayacaktır. Örneğin, hasta baygın şekilde hastaneye getirilmiş, bu durumda hastadan rıza beklentisi anlamsız olacağından hastanın iyileştirilmesi için ilk müdahaleler yapılmalı, daha sonrasında hasta yakınlarına bilgi verilmeli ve hastanın durumuna göre tedavinin seyrine göre yapılacak işlemler için hastadan veya yakınlarından rıza alınacaktır.

Diğer bir durum ise kamu sağlığını ilgilendiren durumlardır. Zorla tedavi yani rıza alınmasına gerek duyulmaksızın tedavi, mevzuatta çeşitli kanunlarda yerini almıştır[46]. Salgın hastalıklar söz konusu olduğunda tek bir hastanın değil kamu sağlığı öncelik tutulmuş ve hastadan rıza alınmadan tedavi ve kamu sağlığı korumak amaçlanmıştır.

Buradaki hukuka uygunluk nedeni TMK m.24/2 “daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça” şeklindeki hükümden kaynaklanmaktadır.

Üstün Özel Yarar

Hekimin hastanın rızasını aramaksızın doğrudan müdahale edebilmesi için; kişinin kendisinden veya kanuni temsilcilerinden hukuken kabul edilebilir bir rıza açıklamasının alınmasının durumun aciliyeti ve sair sebeplerle fiilen mümkün olmaması, tıbbi müdahalede bulunulmaması halinde hastanın ölüm tehlikesi veya sonradan telafisi çok güç olacak ağır zarara uğrama ihtimalinin kuvvetli olması koşullarının gerçekleşmiş olması gereklidir[47].

Acil tıbbi müdahaleler söz konusu olduğunda, hastanın rızası alınamasa dahi, kişinin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğünün devamını sağlamak amacıyla tıbbi müdahale yapılabilir. Örneğin, hastanın bilincinin kapalı olduğu durumlarda, yakınlarına da ulaşılmadığı takdirde yaşam hakkı gözetilerek rıza aranmaksızın derhal tıbbi müdahaleye girişilir. Burada hekimin müdahalesi rıza ile değil, hastanın üstün nitelikte özel yararı ile hukuka uygun hale gelmektedir.

Doktrinde bir diğer görüşe göre, tıbbi müdahalede rızanın alınmamasının dayağı hastanın varsayılan rızasıdır[48]. Hastanın varsayılan rızasının belirlenmesinde; somut olaydaki hastanın kişisel durumu, bireysel yararları, arzuları, ihtiyaçları, hasta iradesinin açıklayacak durumda olsaydı, nasıl bir irade açıklamasında bulunacağının araştırılması gerekmektedir[49]. Hekim olağan şartlarda hastanın yararlarına uygun olan durumu, başkaca bir irade beyanında bulunmasına gerekçe olabilecek herhangi bir neden olmadığı takdirde varsayılan rıza dahilinde kabul edebilir. O halde her somut olayda, varsayılan rızaya ilişkin bu esaslar dikkate alınarak, varsayılan rızanın bulunup bulunmadığının tespiti gerekecektir.

Tacir’e[50] göre ise, hekimin hastanın rızasını varsayması kendi geleceğini belirleme hakkını zedeler. Bu durumda hekim, hasta adına da olsa aslında kendi iradesini ortaya koymaktadır. Kaldı ki acil durumlarda hasta iradesinin hangi yönde olduğunu varsaymak ve belirlemek imkânsızdır. Bu nedenle rızanın varsayıma dayanılarak değil, zorunluluk nedeniyle meşrulaştığı kabul edilmelidir. Bu görüşe katılıyoruz ve kişinin üstün nitelikte özel yararı hukuka uygunluk nedenidir.

Kişinin üstün nitelikte özel yararı görüşünden gidilirse, kişinin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü esas alınması gerekmektedir. Buna göre, hapishanede açlık grevi veya ölüm orucuna giden tutuklular için hayatları tehlikeye düşene kadar herhangi bir müdahalede bulunulamayacak ancak yaşamı tehlikeye düştüğü takdirde tercihine aykırı olsa dahi, yaşam hakkı üstün tutularak tıbbi müdahalede bulunulacaktır. Burada varsayılan rıza esasından gidildiğinde ise, kişi yemek yememeyi ve ölmeyi tercih etmiştir ancak rızası dahilinde dahi olsa kişi kendi yaşam hakkını sonlandırılamayacaktır.

Üstün Kamusal Yarar

Kamu sağlığını ilgilendiren durumlarda, kişinin tıbbi müdahaleye rızası olmasa dahi tıbbi müdahale girişimi yapılabilecektir. Örneğin, bulaşıcı hastalıklardan olan kolera, veba gibi hastalıkların önlenmesi için 1219 Sayılı Kanun m.67 düzenleme yapmıştır.

Okullarda küçük yaşlardan itibaren aşı yapılmaya başlanır, söz konusu aşılar hakkında rızanın aranıp aranmayacağı süregelen bir tartışma konusudur. Aşı, niteliği itibariyle acil bir müdahale olmayıp aksine önleyici ve uzun vadeli bir tedavi şeklidir. Bu nedenle acil bir tehdidin varlığı söz konusu olamayacağından rızanın alınması gerekecektir.

Başka bir yönden inceleyecek olursak, salgın hastalıkların varlığı halinde kamu sağlığını korumak amacıyla yasal düzenleme yer alsa da, önce salgının tespit edilmesi daha sonrasında aşının zorunlu tedavi olarak uygulanması gerekeceğinden genel aşı zorunluluğu olarak değerlendirilemeyecektir. Mevzuatımızda sadece çiçek aşısının zorunlu olarak yapılmasına ilişkin yasal hüküm bulunmakta olup, diğer aşılar zorunlu olmayıp, rıza aranması gerekmektedir.

Yargıtay bir kararında da[51] tıp biliminde her müdahalenin ilgilisinin bilgilendirilip muvafakatı alındıktan sonra yapılabileceği, aşının da önleyici bir müdahale olduğu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 89. Maddesinde yer alan aşı için muvafakat etme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtmiştir. Keza, bu konuda Anayasa Mahkemesi de yakın zamanda rıza verilmediği durumda aşı yapılamayacağına dair karar vermiştir[52]. Kararda zorunlu aşı uygulamasının vücut bütünlüğüne bir müdahale olduğu, rıza ve gerekli yasal mevzuat düzenlenmeden yapılan müdahalenin kişinin maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Hukuk Yargılamasından Doğan Bazı Davalar

Hukuk yargılamasından doğan bazı davalarda kişinin rızasına ihtiyaç duyulmaksızın tıbbi müdahaleye olanak tanınmıştır. Soybağı davaları, tanıma, babalık davalarında uyuşmazlığın çözümü için kan ve doku örneği alınması gerekmektedir. Bu durumda taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. (TMK m.284/2) Buna ilişkin rızanın verilmeyeceği durumun aleyhine olacağı belirtilmiştir. Buna karşın HMK m.292/1 hükmü “Uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir.” şeklinde kan ve doku alınmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Yargıtay tarafından HMK m.292 benimsenmiş ve zorla kan alınmasına ilişkin karar vermiştir[53].

Rızadan Vazgeçme

Rıza, kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olup bir irade beyanıdır, verilmiş olan rızadan vazgeçme TMK m.23 ve 24 maddelerine göre rızanın kişilik hakkı olması sebebiyle geri alınması da bir hak olup mümkündür. Burada rızadan vazgeçilmesi durumunda, kişinin yaşamını ve sağlığını tehlikeye atmaması gerekmektedir.

Rızanın geri alınması hastanın tedaviyi reddetmesi anlamına gelmektedir. Hastanın tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme hakkı HHY m.25 hükmünde düzenlenmiştir. Tedavinin durdurulmasına ilişkin isteğin yazılı olarak alınması gerektiği ifade edilmişse de, hastanın belgeyi imzalamaktan imtina etmesi mümkündür[54]. Rızanın verilmesi şekle bağlı değilken, vazgeçmek de şekle tabi olmaması gerekmektedir.

Bu duruma ilişkin acı ve baştan sona tamamen hukuka aykırı bir örnek sunmak isterim[55], küçük kıza karaciğer nakli yapılması gerekmektedir ve kızın babasıyla ciğerleri uygun olduğu anlaşılmış ve nakil için gerekli muvafakat alındıktan sonra ameliyata başlanmıştır. Devamında babanın ailesi, ameliyata rıza vermediklerini beyan ederek hastanede olay çıkarmış ve işlemin sona erdirilmesini istemişlerdir. Bunun üzerine ameliyata giren hekimler bir süre ikna çalışmalarının sonrasında tutanak tutarak ameliyata son verirler. Neticesinde küçük kız vefat eder, baba ise ameliyat öncesinde rıza verdiğini, eşinin de müdahaleye muvafakatı olduğunu belirterek davacı olacağını beyan etmiştir. Olaylar silsilesine hukuki çerçeveden bakıldığında organ nakli işlemleri için yazılı rıza aranacağı kanun hükmü ile belirlenmiştir, baba nakil için onay vermiş, çocuğa yapılacak müdahale içinse anne ve baba birlikte muvafakat vermişlerdir. Keza, acil nitelik taşıyan, hastanın bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu ya da bir organının kaybı ya da fonksiyonunu ifa edemez duruma gelecek hallerde, rıza aranmaz, durum kayıt altına alınır. Bu durumda babanın yakınları olan şahısların rıza ehliyeti bulunmamaktadır, rızadan vazgeçme beyanlarının hiçbir hukuksal gerekçesi yoktur.

Rıza her zaman geri alınabilir ise de, rızayı veren kişi tarafından geri alınabileceği için üçüncü kişilerin beyanı hükümsüzdür. Rıza göstermeye yetkili olan yasal temsilciler, rızanın geri alınması hususunda da yetkilidir.

Rıza verildikten geri alınana kadar yapılan işlemler geçerliliğini korusa da, geri alındıktan sonra yapılan tıbbi müdahaleler hukuka aykırı olacaktır.

Rızanın Verilmemesi

Hastaya tıbbi müdahale hakkında gerekli bilgi verilmiş, ergin ve ayırt etme gücü olmasına rağmen rıza vermediği durumda yapılacak müdahale hukuka aykırı olacaktır. Bu husus hastanın tedaviyi reddettiği anlamına gelir. Hastaya rızası dışında zorla müdahalede bulunulamayacağından tıbbi müdahaleye rıza verilmediğine ilişkin hekimi de koruma altına almak adına yazılı tutanak tutularak, hasta ve hastanın yakını varsa yakınından da imza alınır. Belgenin hasta ve yakını tarafından imzadan imtinasının mümkün olduğunu söylemiştik, o halde hekimler sağlık çalışanlarıyla birlikte aralarında tutanak tutabilir[56].

Rıza verilmemesi halinde yapılacak tıbbi müdahalenin hukuka aykırılığının istisnası hastanın yaşamının tehlikeye girme halidir. Bu durumda hastanın vücut bütünlüğünün tehlikeye düşmesi halinde yaşam hakkı üstün tutularak müdahalede bulunulabilecektir.

Kişi, ayırt etme gücüne sahip olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı dönemde açıklamış olduğu irade beyanıyla rızasını esirgeyebilir. Örneğin, kanser hastasının kemoterapiyi reddetmesi, tedaviyi red anlamına gelmekte ve yaşam süresi kısalacağı bilerek tedaviye başlanmaması gerekir[57].

Ayırt etme gücü olmayan küçük ve kısıtlıların yasal temsilcileri tarafından rızanın verilmemesi halinde ne olacağı incelenmelidir. Yasal temsilcinin küçüğün menfaati ve üstün yararına olan ve yapılması gereken bir tıbbi müdahaleye rıza göstermediği, velayet hakkının kötüye kullanılması olur, bu durumda da mahkeme kararıyla izin alınır. Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uyarınca çocuk hakkında acil sağlık tedbiri alınması da istenerek, Savcılık veya direkt çocuk hakimine başvurulabilir. Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir. (ÇKK m.5/1-d) Küçüğün üstün yararına aykırı olacak şekilde davranan veli nedeniyle hekim yada ilgili herkes sağlık tedbirinin uygulanmasını talep edebilir. Küçüğün hayati tehlikesinin bulunduğu durumda, üstün özel yararı gereği rıza ve mahkeme kararı aranmaksızın tıbbi müdahale gerçekleştirilmelidir.

Gebe kadının doğumu sırasında gerçekleşen rızanın esirgenmesi de bir tartışma konusudur. Ceninin sağ olarak dünyaya gelmesi için gebe kadının rızası aranmaksızın tıbbi müdahale yapılabileceğine ilişkin hüküm yoktur. Cenin tam ve sağ doğmakla kişi sıfatı kazanacağından, üstün nitelikte yararı söz konusu olamayacaktır[58].


Kaynakça

[1] ÇİLİNGİROĞLU Cüneyt, Tıbbi Müdahaleye Rıza, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993, s.15.

[2] ADIGÜZEL, Sibel, Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 5, S. 19, Ekim 2014, s. 945-946.

[3] OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/ OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 14. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014, s. 159-160.

[4] BADUR, Emel, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017, s.40.

[5] PETEK Hasan / GÜRBÜZ Meral, Sağlık Hukuku, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir 2013, s.77.

[6] HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012, s. 408.

[7] ÇİLİNGİROĞLU, s.33.

[8]Bkz. YHGK E.1971/4-137/105, T. 16.02.1972, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası): “Basit bir parmak muayenesiyle biyopsi yapmadan rektum kanseri tanısı konularak gereksiz yere yapılan ameliyat sonucu ömrünün sonuna kadar büyük aptesini karnından yapmak durumunda bırakılmasında davalı yüzde yüz kusurludur.” ilamı.

[9] BIGSS, Hazel, “Aydınlatma ve Sır Saklama Yükümlülüğü: Uygulama ve Malpraktis”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Kurultayı, 1-3 Kasım 2007, Ankara Barosu Yayınları 2008, s.53.

[10] ÖZSUNAY, Ergun, “Alman ve Türk Hukuklarında Hekimin Hastayı Aydınlatma Ödevi ve İstisnaları”, Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, MHAUM, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V.

Sempozyumu, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1983. s.99-100. ; OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR, s.159.

[11] ÇAKAL, Ayça, Türk Özel Hukukunda Tıbbi Müdahaleye Rıza, Seçkin Yayınları, Antalya 2018, s.128.

[12] ÇİLİNGİROĞLU, s.75.

[13] HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayınları, İstanbul 2016, s.   .

[14] PETEK Hasan / GÜRBÜZ Meral, Sağlık Hukuku, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2013, s.61.

[15] Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam Bildirgesi Etik Bildirgeleri Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, Birinci Baskı, Mayıs 2010, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları.

[16] SAVAŞ Halide, Diş Hekimliğinde Aydınlatılmış Rıza, IV. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu, Ankara 2012, s. 276-278.

[17]  Bkz. TTBAydınlatılmış Onam Bildirgesi.

[18] PETEK/GÜRBÜZ, s. 65.

[19]  Bkz. Yarg. 4. HD, 7.03.1977 – E. 1976-6297, K. 1977-2541 ilamı.

[20] ÖZSUNAY, s. 46 vd.; HAKERİ s.317-318.

[21] ADIGÜZEL, s. 948.

[22] Bkz. Yarg. 4. HD. 6297 E. 12541K. 07.03.1977 T. ilamına göre “Kişiler kendi vücutları üzerinde ayrık durumlar hariç, ancak kendileri tasarrufta bulunabilir ve tehlikelere karşı yine kendisi karar verebilir. Tıbbi müdahalelerde de bu genel kuraldan ayrılmamak gerekir. Tıbbi müdahaleler ve hekimin girişeceği diğer eylemler kişinin sağlığını, vücut bütünlüğünü ilgilendirdiği, muhtemel tehlikeleri meydana getirici nitelikte olduğu için, bunların gerçekleştirilmesine karar verme yetkisi hekime değil, müdahalelere maruz kalacak kişiye(hastaya)aittir”.

[23] ÇİLİNGİROĞLU, s. 54 vd.

[24] Bkz. HHY m.4/f “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan onay verenin önerilen tıbbi müdahalede karşılaşabileceği ya da reddettiğinde doğabilecek sonuçları makul bir şekilde anlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olma halini,” yeterlik olarak ifade etmiştir.

[25] ÇAKAL, s.76.

[26] BAYRAKTAR Köksal, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1972, s.130.

[27] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 82; AKİPEK, Jale G./ AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, 11. Bası, C.I, Beta Yayınevi, İstanbul 2014, s. 316.

[28] AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s. 317.

[29] ADIGÜZEL, s. 959.

[30] KAHRAMAN, Zafer, Medeni Hukuk Bakımından Tıbbi Müdahaleye Hastanın Rızası, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1 Yıl 2016, s.488.

[31] ŞENOCAK Zarife, Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998, s.73.

[32] Bkz. AYM 2014/4077 Başvuru numaralı, 29.06.2016 T. Muhammet Ali Bayram Başvurusu.

[33] ADIGÜZEL, s.960.

[34] ŞENOCAK, s.73 vd.

[35] ŞENOCAK, s.74 ; BADUR, s.115.

[36] ÇAKAL, s.81.

[37] AYAN, Mehmet, Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Kazancı Yayınevi, Ankara 1991, s.11.

[38] ÇİLİNGİROĞLU, s. 71 vd.; ÖZSUNAY, s. 53.

[39] BADUR, s.61.

[40] HAKERİ, s.227.

[41] Bkz. Yarg. 13. HD, 2008/4519 E. 2008/10660 K. 18.09.2008 T. ilamı; “Davalı, davacıyı müdahalenin komplikasyonları konusunda aydınlattığını yazılı belge ile ispat edemediği gibi, beyanında geçen komplikasyon oluştuğu halde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır…

[42]ÖZDEMİR, Hayrunnisa, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü, AÜEHFD, C. XII, S. 3-4 2008, s.371; KAYA, Mine, “Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünden Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu”, TBB Dergisi, S. 100, 2012, s.67.

[43] Yarg. 13. Hukuk Dairesi E. 2013/17487 K. 2014/794 T. 16.1.2014 ilamı “Hastanın salt ameliyata rıza göstermesi yeterli değildir. Ayrıca, komplikasyonların da izah edilmesi yani bu rızanın da aydınlatılmış rıza olması, komplikasyonların da izah edilmesi yani bu rızanın da aydınlatılmış rıza olması gerekir. Aydınlatılmış onamda ise ispat külfeti hekim ya da hastanededir. Davalı tarafça davacıyı uygulanan müdahale sonrası oluşabilecek komplikasyonların anlatıldığına ilişkin dosyada bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.”

[44] Bkz. Yarg. 13. HD. 2013/14354 E. 2013/16113 K. 13.06.2013 T. ilamında ‘’ Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi, dosyaya ibraz edilen onam formu matbu olup, davalı tarafın, davacıyı bu konuda bilgilendirdiği ve gerekçeli açıklamaları yaparak uyardığı hususu ve davacının yeterli derecede aydınlatılıp aydınlatılmadığı, operasyonun kopmlikasyonlarının bilinmesi halinde dahi bu operasyona davacının rıza gösterip göstermeyeceği konuları dosya içeriği ile anlaşılamamaktadır. O halde bu konudaki davalı delillerinin toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.’’

[45] ÇOBANOĞLU, Nesrin, Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Efil Yayınevi, Ankara 2009, s.69.

[46] Bkz. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 57,64,67,72 ve 88, Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.82/3, Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü m. 25 ve m.32.

[47] ÇİLİNGİROĞLU, s. 48 vd.; OKTAY-ÖZDEMİR, s. 1327.

[48] HAKERİ, s.263.

[49] SÖĞÜT İpek Sevda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu, İstanbul

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Merih Kemal Omağ’a Armağan, C.16, S.2, Temmuz 2017, Cilt II, s. 627-649.

[50] TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011,s.174-175.

[51] Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2013/21336 K. 2014/4508 T. 3.3.2014 ilamı.

[52] Bkz. AYM’nin 29.06.2016 tarihli 2014/4077 başvuru numaralı Muhammed Ali Bayram kararı.

[53] Bkz. Yarg. 8.  HD. 2017/1248 E. 2017/4772 K.  30.3.2017 T. ilamında “Davalı … yargılamayı takip etmediği gibi DNA incelemesi için hastaneye sevki amacıyla kendisine ulaşılması mümkün olmadığından yargılamanın usul ekonomisi ve Türk Medeni Kanunu’nun 284/2-2. bendi gereğince bu husus davalının aleyhine ispatlanmış kabul edilerek DNA incelemesinden vazgeçilerek davanın kabulüne karar verilmiş ise de, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 292/1. maddesi uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir hükmünü taşımaktadır. Mahkemece açıklanan yasa hükmü gözetilerek işlem yapılması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, doğru görülmemiştir.”

[54] BADUR, s. 76.

[55] Bkz. https://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-hekim-hastanin-rizasiyla-basladigi-ameliyati-yakinlarinin-itirazi-uzerine-sonlandirabilir-mi-72-64-1793.html

[56] HAKERİ, s. 274.

[57] ÖZDEMİR, Oktay, Tıbbi Müdahaleye ve Tıbbi Müdahalenin Durdurulmasına Rızanın Kimler Tarafından Verileceği, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, On iki Levha Yayıncılık, C.II. İstanbul 2010, s. 1330.

[58] BADUR, s.79.