Etiket: vergi iadesi

ÖDENEN BAZI TAZMİNATLARDA GELİR VERGİSİ İADESİ

30.01.2019 tarihinde yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi şu şekildedir;

193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 89: 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Söz konusu bu madde uyarınca 27.03.2018 tarihinden önce ödenmiş olan;

  • Karşılıklı sonlandırma ile ödenen tazminatlar,
  • İkale sözleşmesi ile ödenen tazminatlar,
  • İş kaybı tazminatı,
  • İş sonu tazminatı,
  • İş güvencesi tazminatı adıyla ödenen tazminatlardan kesilen gelir vergisi işverenin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuru suretiyle iade alınabilmektedir.

Başvuruda işçinin işvereni ile yapmış olduğu sözleşme, bordro, ödeme dekontlarının aslı gibidir onaylı hali istenmektedir. Ayrıca başvurunun kabulü için işçinin;

  • Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları,
  • Dava açmamaları, ya da açılmış davalardan vazgeçmeleri,
  • Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmaması gereklidir.